Przejdź do menu Przejdź do treści

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Szanowni Studenci

  Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2023/2024 przyjmujemy za pośrednictwem formularza on-line. Procedura ta wymaga od Państwa bardzo starannego i uważnego wypełnienia wniosku. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku, prosimy najpierw przygotować wszystkie potrzebne dokumenty – tak aby stanowiły kompletną całość – a następnie przygotować skany tych dokumentów. Prosimy aby każdy plik miał nadaną taką nazwę, aby można było domyślić się, co to za dokument i czego dotyczy (np. Orzeczenie_o_stopniu _niepełnosprawności….pdf). Zależy nam, aby wszystko zostało przez Państwa prawidłowo wypełnione, a skany wszystkich wymaganych dokumentów załączone do wniosku. Prosimy o bardzo uważne i staranne wypełnianie wniosku i dwukrotne sprawdzenie, czy dołączyli Państwo wszystko, co Państwo chcieli dołączyć do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada student. Nie będzie możliwości dołączania dokumentów do już wysłanego wniosku.

  Dane zgłaszającego


  Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Na podstawie §20 ust. 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, tj. Zarządzenia Nr R/Z.0201-58/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z dnia 15 lipca 2019 r. z późn. zm. – zwanego dalej regulaminem stypendialnym, wnoszę o przyznanie mi stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2023/2024 w związku z posiadanym aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub innym, o którym mowa w § 20 ust. 2 regulaminu stypendialnego):

  Rodzaj:

  słuchwzrokruchinne

  Orzeczenie wydane na

  do dnia

  Podaj datę powstania niepełnosprawności

  Rodzaj wsparcia w celu wyrównania szans edukacyjnych

  indywidualne zajęcia z języka obcegotłumacz języka migowegoasystent osoby niepełnosprawnejdostosowywanie materiałów dydaktycznychwsparcie konsultanta ds. studentów w kryzysach psychicznychkurs orientacji w przestrzeniinne

  Do ninijeszego wniosku poniżej załączam skan aktualnego orzeczenia.


  Przyjmuję do wiadomości, że:

  Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  • Powyższe dotyczy również studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.
  • Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia (zgodnie z art. 93 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.))


  Przyjmuję do wiadomości, że sposób ustalania ilości semestrów jest następujący:

  Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów


  Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.


  Sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń: Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

  -> Przykłady obliczania semestrów studiowania <-

  • Jeżeli student rozpoczyna I rok studiów i nie studiował wcześniej na innych kierunkach – to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego pierwszym i drugim semestrem studiowania.
  • Jeżeli student ukończył studia I stopnia, które trwały 3 lata i teraz idzie na I rok studiów II stopnia - to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego siódmym i ósmym semestrem studiowania.
  • Jeżeli student ukończył studia I stopnia (np. studia trwały 3 lata) i ponownie rozpoczął studia I stopnia, które ukończył lub nie ukończył i teraz rozpoczyna np. I rok studiów II stopnia (to nie liczy się już ponownie podjętych studiów I stopnia, tylko pierwsze ukończone studia I stopnia i I rok II stopnia) - to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego siódmym i ósmym semestrem studiowania.
  • Jeżeli student studiował 3 semestry na I stopniu studiów i je przerwał oraz ponownie rozpoczął I rok studiów I stopnia - to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego czwartym i piątym semestrem studiowania.
  • Jeżeli student studiował np. 2 miesiące na studiach I stopnia (2 miesiące liczymy jako jeden semestr studiowania) i ponownie rozpoczął I rok studiów I stopnia - to rok akademicki 2023/20234 będzie Jego drugim i trzecim semestrem studiowania.


  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że rok akademicki 2023/2024 będzie moim: i

  semestrem studiowania (a nie semestrem aktualnie realizowanych studiów).

  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że (proszę zakreślić właściwe, akapit ten dotyczy tylko cudzoziemców)
  płacę czesne za studianie płacę czesnego za studia