Przejdź do menu Przejdź do treści

Stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2021/2022 (dotyczy osób, które studia doktoranckie rozpoczęły przed rokiem akademickim 2019/2020)

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW:

Doktoranci IV roku mogą składać wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2021/2022 w terminie od 12 do 28 października 2021 r. Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać w Szkole Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00), gdyż zachodzi konieczność potwierdzenia tam średniej ocen za poprzedni rok akademicki. Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich za rok akademicki 2020/2021 o którym mowa w § 24 ust. 2 i 3 Regulaminu stypendialnego wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia doktoranta, a także pisemną opinię opiekuna naukowego lub promotora na temat postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 25 Regulaminu stypendialnego. UWAGA: Publikacje w wydawnictwach recenzowanych (punkt A regulaminu), będą oceniane zgodnie z aktualną listą czasopism punktowanych MNiSW.

Przed złożeniem wniosku prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem (paragrafy 24–26) – TUTAJ
Wniosek w formacie pdf. można pobrać – TUTAJ
Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (doc.). – TUTAJ

STYPENDIUM DOKTORANCKIE Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ:

Doktoranci IV roku mogą składać wnioski o stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej na rok akademicki 2021/2022 w terminie od 12 do 28 października 2021 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Szkole Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00). Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 11 Regulaminu. UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 1 ust. 11 Regulaminu. UWAGA: Publikacje w wydawnictwach recenzowanych (punkt A regulaminu), będą oceniane zgodnie z aktualną listą czasopism punktowanych MNiSW.

Przed złożeniem wniosku prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem – TUTAJ
Wniosek w formacie pdf. można pobrać – TUTAJ
Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium z dotacji projakościowej (doc.). – TUTAJ

STYPENDIUM DOKTORANCKIE:

Doktoranci IV roku mogą składać wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2021/2022 w terminie od 12 do 28 października 2021 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Szkole Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00). Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 10 Regulaminu. Wymagany jest kolejny komplet dokumentów (tożsamy z tymi, które doktorant będzie składał w przypadku stypendium projakościowego). UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 1 ust. 10 Regulaminu. UWAGA: Publikacje w wydawnictwach recenzowanych (punkt A regulaminu), będą oceniane zgodnie z aktualną listą czasopism punktowanych MNiSW.

Przed złożeniem wniosku prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem – TUTAJ
Wniosek w formacie pdf. można pobrać – TUTAJ
Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium doktoranckie (doc.). – TUTAJ

STYPENDIUM SOCJALNE:

Doktoranci IV roku mogą składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2021/2022 w terminie od 12 do 28 października 2021 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać wyłącznie za pomocą formularza on-line.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium socjalne, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie załącznika nr 1 do regulaminu stypendialnego, następnie zapoznanie się z wykazem podstawowych dokumentów oraz informacją dotyczącą obowiązku dołączenia skanu zaświadczenia z OPS. Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony, a skany (pdf.) wszystkich wymaganych dokumentów zostały załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada doktorant.

Wszystkie załączniki do wniosku o stypendium socjalne dostępne są w zakładce „Regulamin Stypendialny”. Przypominamy, że każdy ma inną sytuację materialną i rodzinną i nie zawsze wszystkie załączniki będą potrzebne. Dlatego tak ważne jest bardzo dokładne zapoznanie się z załącznikiem nr 1, gdyż pozwoli to Państwu na sprawne przygotowanie dokumentacji do wniosku. Potrzebne załączniki, powinni Państwo wydrukować, czytelnie wypełnić i podpisać lub w niektórych przypadkach dać do podpisania członkom najbliższej rodziny, a następnie tak wypełnione dokumenty powinni Państwo zeskanować i dołączyć podczas wypełniania wniosku on-line. Preferujemy, aby załączniki oraz inne dokumenty urzędowe skanowali Państwo do pliku pdf. i jako pdf. załączali do wniosku. Prosimy nie wykonywać zdjęć dokumentów, ani zdjęć załączników, gdyż bardzo często nie ma możliwości sprawnego wydrukowania takich formatów, zdjęcia mogą być niewyraźne itd. Powyższe wynika z naszego doświadczenia zebranego podczas przyjmowania wniosków on-line o zapomogi jednorazowe. Informujemy, że całą dokumentację przesłaną przez Państwa musimy wydrukować (takie są przepisy), dlatego też bardzo prosimy o staranne i rzetelne przygotowanie dokumentacji do wniosku.

Formularz on-line wniosku o stypendium socjalne dostępny jest TUTAJ

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Doktoranci IV roku mogą składać wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie od 12 do 28 października 2021 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać wyłącznie za pomocą formularza on-line.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych, prosimy o bardzo dokładne przeczytanie §20 i §21 regulaminu stypendialnego, a następnie przygotowanie skanu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (w formacie pdf.). Zależy nam, aby wniosek został przez Państwa prawidłowo wypełniony, a skany wszystkich wymaganych dokumentów zostały załączone do wniosku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem stypendialnym, za kompletność dokumentów odpowiada doktorant.

Informujemy, że całą dokumentację przesłaną przez Państwa musimy wydrukować (takie są przepisy), dlatego też bardzo prosimy o staranne i rzetelne przygotowanie dokumentacji do wniosku.

Formularz on-line wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępny jest TUTAJ