Przejdź do menu Przejdź do treści

Stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zarządzenie Nr  R/Z.0201 – 35/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Załącznik do regulaminu (wniosek stypendialny):

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2020/2021

Wzór sprawozdania – obowiązkowy załącznik do wniosku o stypendium z dotacji projakościowej (doc.).

Doktoranci lat III – IV mogą składać wnioski o stypendium doktoranckie z dotacji projakościowej na rok akademicki 2020/2021 w terminie od 1 do 30 października 2020 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul. Podchorążych 2, pok. 31c, czynne w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10:00 do 14:00 oraz w czwartki w godz. 10:00 do 16:00). Do wniosku doktorant powinien dołączyć sprawozdanie z realizacji prac naukowych i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, zaopiniowane przez opiekuna naukowego lub promotora wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 11 Regulaminu. UWAGA(!!!) – sprawozdanie to powinno mieć formę określoną w poniższym „wzorze sprawozdania”. W sprawozdaniu tym, promotor lub opiekun naukowy w porozumieniu z doktorantem proponuje ilość punktów za poszczególne rodzaje aktywności na podstawie § 1 ust. 11 Regulaminu.

UWAGA: Publikacje w wydawnictwach recenzowanych (punkt A regulaminu), będą oceniane zgodnie z aktualną listą czasopism punktowanych MNiSW.

Wysokość stypendium z dotacji projakościowej w roku akademickim 2020/2021 wynosi 800 zł. Stypendium przyznane jest na 12 miesięcy, tj. na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.