Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin stypendialny – druki, wnioski

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. (tekst jednolity regulaminu stypendialnego z dnia 24 lipca 2023 r.)


Załączniki do regulaminu (w tym wnioski stypendialne):

1. Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta.
2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (wniosek na rok akademicki 2023/2024 udostępniony jest w wersji elektronicznej).
3. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
4. Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów (dotyczy tylko doktorantów).
5. Oświadczenia studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z powodu zamieszkania (w roku akademickim 2023/2024 zwiększenia stypendium socjalnego nie są przewidziane, gdyż wysokość „samego” stypendium socjalnego planowo ma osiągnąć najwyższą dopuszczoną przepisami wysokość).
6. Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Oświadczenie o braku dochodów.
8. Oświadczenie – deklaracja w sprawie osiągnięcia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.
9. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
10. Oświadczenie o utracie dochodu.
11. Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.
12. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (wniosek na rok akademicki 2023/2024 udostępniony jest w wersji elektronicznej).
13. Wzór zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia (obowiązkowe, przy ubieganiu się o stypendium rektora, dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni).
14. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (wniosek na rok akademicki 2023/2024 udostępniony jest w wersji elektronicznej).
15. Wniosek o zapomogę (wniosek udostępniony jest w wersji elektronicznej).
16. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.
17. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Formularz zmiany numeru konta, na które mają być przekazywane stypendia:
Jeżeli chcą Państwo zmienić numer konta bankowego, na które mają być przekazywane świadczenia pomocy materialnej, prosimy wypełnić niniejszy formularz, a następnie przesłać go pocztą tradycyjną na wskazany w nim adres. Formularz można pobrać – TUTAJ.


Załączniki do regulaminu (w tym wnioski stypendialne):

1. Zasady ustalania składu rodziny i dochodu doktoranta.
2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego / stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości – dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (wniosek na rok akademicki 2021/2022 udostępniony jest w wersji elektronicznej).
3. Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
4. Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów (dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020).
5. Oświadczenia doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z powodu zamieszkania.
6. Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Oświadczenie o braku dochodów.
8. Oświadczenie – deklaracja w sprawie osiągnięcia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.
9. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
10. Oświadczenie o utracie dochodu.
11. Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.
12. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (nie dotyczy doktorantów).
13. Wzór zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy doktorantów).
14. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych – dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (wniosek na rok akademicki 2021/2022 udostępniony jest w wersji elektronicznej).
15. Wniosek o zapomogę – dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 (wniosek udostępniony jest w wersji elektronicznej).
16. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020).
17. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie (nie dotyczy doktorantów).

Formularz zmiany numeru konta, na które mają być przekazywane stypendia:
Jeżeli chcą Państwo zmienić numer konta bankowego, na które mają być przekazywane świadczenia pomocy materialnej, prosimy wypełnić niniejszy formularz, a następnie przesłać go pocztą tradycyjną na wskazany w nim adres. Formularz można pobrać – TUTAJ.