Przejdź do menu Przejdź do treści

Wniosek o zapomogę

  Dane zgłaszającego  Wniosek o zapomogę

  Na podstawie § 27 ust. 4 regulaminu stypendialnego Uniwersytetu Pedagogicznego, tj. Zarządzenia Nr R/Z.0201-58/2019 Rektora UP z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wnoszę o przyznanie zapomogi w związku z tym, iż przejściowo znalazłem(-am) się w trudnej sytuacji życiowej, którą przedstawiam poniżej.


  Prosimy o dołączenie dokumentu potwierdzającego sytuację opisaną we wniosku.

  Oświadczenie studenta ubiegającego się o zapomogę

  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że miesięczny dochód netto na osobę w mojej rodzinie wynosi


  (dochód netto na osobę w rodzinie obliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi przy przyznawaniu stypendiów socjalnych. Jeśli dochody zostały udokumentowane w związku z ubieganiem się o stypendium socjalne, składanie (wypełnianie) oświadczenia nie jest wymagane).


  Przyjmuję do wiadomości, że:

  Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
  • Powyższe dotyczy również studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą


  Przyjmuję do wiadomości, że sposób ustalania ilości semestrów jest następujący:

  Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów


  Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.


  Sposób ustalania okresu przysługiwania świadczeń: Do tego okresu wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.


  -> Przykłady obliczania semestrów studiowania <-

  • Jeżeli student rozpoczyna I rok studiów i nie studiował wcześniej na innych kierunkach – to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego pierwszym i drugim semestrem studiowania.
  • Jeżeli student ukończył studia I stopnia, które trwały 3 lata i teraz idzie na I rok studiów II stopnia - to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego siódmym i ósmym semestrem studiowania.
  • Jeżeli student ukończył studia I stopnia (np. studia trwały 3 lata) i ponownie rozpoczął studia I stopnia, które ukończył lub nie ukończył i teraz rozpoczyna np. I rok studiów II stopnia (to nie liczy się już ponownie podjętych studiów I stopnia, tylko pierwsze ukończone studia I stopnia i I rok II stopnia) - to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego siódmym i ósmym semestrem studiowania.
  • Jeżeli student studiował 3 semestry na I stopniu studiów i je przerwał oraz ponownie rozpoczął I rok studiów I stopnia - to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego czwartym i piątym semestrem studiowania.
  • Jeżeli student studiował np. 2 miesiące na studiach I stopnia (2 miesiące liczymy jako jeden semestr studiowania) i ponownie rozpoczął I rok studiów I stopnia - to rok akademicki 2023/2024 będzie Jego drugim i trzecim semestrem studiowania.
  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że rok akademicki 2023/2024 będzie moim: i

  semestrem studiowania (a nie semestrem aktualnie realizowanych studiów).


  Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że: