Przejdź do menu Przejdź do treści

Akty prawne

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., Poz. 1668)

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., Poz. 1669)

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym obowiązująca do 30.09.2018 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255 z późn. zm)

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2018 r., poz. 721)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., Poz. 1497)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 z późn. zm)

Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r., Nr 95, poz. 425 z późn. zm)

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm)

Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm)

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. z 2006 r., Nr 236, poz. 1707)

Regulamin studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., Poz. 1668)

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., Poz. 1669)

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym obowiązująca do 30.09.2018 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1696)

Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255 z późn. zm)

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. z 2018 r., poz. 721)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., Poz. 1497)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 z późn. zm)

Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r., Nr 95, poz. 425 z późn. zm)

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm)

Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm)

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. z 2006 r., Nr 236, poz. 1707)

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie