Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja o przyznanych stypendiach na rok akademicki 2021/2022

Informujemy, że wszystkie stypendia dla doktorantów, którzy studia rozpoczęli przed rokiem akademickim 2019/2020, zostały wypłacone w dniach 29 – 30 listopada 2021 r. Stypendia zostały wypłacone z wyrównaniem za październik. Informacja o przyznanych stypendiach dostępna jest po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.

Stypendia doktoranckie oraz projakościowe przyznane są na okres 12 miesięcy, od października 2021 r. do września 2022 r. Pozostałe stypendia przyznane są na okres 9 miesięcy, od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

Dzięki staraniom Władz Uczelni, w roku akademickim 2021/2022 stypendia dla studentów i doktorantów znacząco wzrosły, w porównaniu do poprzedniego roku akademickiego. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek podjął wszelkie możliwe działania, aby zwiększyć środki pieniężne w funduszu stypendialnym, z którego wypłacane są stypendia.

Kwota stypendium dla najlepszych doktorantów wzrosła z 1000 zł do 1200 zł. Wysokość stypendium projakościowego została utrzymana na dotychczasowym poziomie 800 zł, podobnie jak kwota stypendium doktoranckiego, która po ubiegłorocznym wzroście z 1470 zł do 1923 zł, nadal wynosi 1923 zł. Stypendia dla osób niepełnosprawnych wzrosły o 400 zł. Stypendium I stopnia wynosi 1600 zł (było 1200 zł), II stopnia wynosi 1200 zł (było 800 zł), a stypendium III stopnia wynosi 800 zł (było 400 zł).

Podstawa naliczania stypendium socjalnego (tzw. próg) została utrzymana na tym samym poziomie, gdyż i tak jest najwyższa, jaka tylko może być na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i wynosi 1051 zł. Wysokość stypendium socjalnego w tym roku jest taka sama dla wszystkich (zrezygnowano z ustalania minimalnego i maksymalnego stypendium socjalnego) i wynosi 1235 złotych dla każdego doktoranta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051 złotych (podstawy naliczania stypendium). Dzięki podjęciu takiej decyzji, wysokość stypendium socjalnego, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrosła o 485–785 złotych. W roku akademickim 2020/2021 minimalna wysokość stypendium socjalnego (bez zwiększeń) wynosiła 450 złotych, a maksymalna (bez zwiększeń) – 750 złotych. W związku ze wzrostem, należało całkowicie zrezygnować z tak zwanych zwiększeń stypendium socjalnego (z których i tak nie korzystali wszyscy doktoranci, którym stypendium socjalne zostało przyznane; zwiększenia nie są oddzielnym świadczeniem, lecz zgodnie z przepisami wchodzą w skład stypendium socjalnego), gdyż zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce suma stypendium socjalnego i stypendium dla najlepszych doktorantów, nie może przekroczyć kwoty 2435,80 złotych. Aktualnie suma stypendium socjalnego i stypendium dla najlepszych doktorantów wynosi właśnie 2435 złotych, bez 80 groszy (1235 złotych + 1200 złotych = 2435 złotych).

Obowiązujące stawki stypendiów można sprawdzić TUTAJ.

Stypendia w kolejnych miesiącach będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca. Do 18 lutego 2022 r. każdy doktorant, który składał wniosek o stypendium, otrzyma indywidualną decyzję administracyjną na piśmie. Decyzje będą wysyłane pocztą tradycyjną.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora, w kontaktach z Uczelnią należy posługiwać się wyłącznie adresem e-mail założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl Informujemy, że w sprawach stypendialnych, ze względu na poufność danych, nie będziemy odpowiadali na maile wysłane z adresów innych, niż uczelniane.

Prosimy, aby w treści przesyłanych maili pisali Państwo, co przesyłają (jednym, dwoma zdaniami) i obowiązkowo podpisywali się imieniem i nazwiskiem oraz wpisywali: rok i dyscyplinę studiów oraz swój numer albumu.