Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja o przyznanych stypendiach na rok akademicki 2023/2024

Informujemy, że stypendia socjalne, stypendia rektora oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych zostały wypłacone w dniach 29-30 listopada 2023 r. Informacja o przyznanych stypendiach dostępna będzie od dnia 1 grudnia 2023 r. po zalogowaniu się na indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni lub systemie USOSweb.

Ranking do stypendium Rektora (studenci II i III roku studiów I stopnia, studenci II roku studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (II-V rok) można sprawdzić -> TUTAJ

Ranking do stypendium Rektora (studenci I roku studiów II stopnia) można sprawdzić -> TUTAJ

Powyższe rankingi są w pliku pdf. Należy go otworzyć, następnie „kliknąć” CTRL+F -> Znajdź -> wpisać swój numer albumu.

Stypendia przyznane są na okres 9 miesięcy, od października 2023 r. do czerwca 2024 r. Dzięki staraniom Władz Uczelni, w roku akademickim 2023/2024 wszystkie rodzaje stypendiów ponownie znacznie wzrosły. Aktualnie stypendia osiągnęły najwyższą możliwą wysokość – na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. Tak dużego wzrostu stypendiów na przestrzeni ostatnich trzech lat nie było od dawna. Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek podjął wszelkie możliwe działania, aby zwiększyć środki pieniężne w funduszu stypendialnym, z którego wypłacane są stypendia.

W przypadku stypendium socjalnego podstawa jego naliczania (tak zwany próg dochodu uprawniający do przyznania stypendium) wynosi 1294,40 złotych – od 1 października 2023 r. jest on jednakowy na wszystkich uczelniach w Polsce i w kolejnych latach próg ten będzie zwiększany. Wysokość stypendium socjalnego w tym roku wzrosła o 154 zł i wynosi 1389 złotych dla każdego studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1294,40 złotych (czyli tzw. podstawy naliczania stypendium – progu). W związku z ustaleniem kwoty stypendium na tak wysokim poziomie, należało całkowicie zrezygnować z tak zwanych zwiększeń stypendium socjalnego, gdyż zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce suma stypendium socjalnego i stypendium rektora, nie może przekroczyć kwoty 2739,80 złotych. Aktualnie suma stypendium socjalnego i stypendium rektora wynosi właśnie 2739 złotych, bez 80 groszy (1389 złotych + 1350 złotych = 2739 złotych). Takie rozwiązanie obowiązuje już od dwóch lat. Należy podkreślić, że z tzw. „zwiększeń” nie korzystali wszyscy studenci, którym stypendium socjalne było przyznane, a kwota stypendium socjalnego razem ze zwiększeniem i tak nie mogłaby przekroczyć kwoty 1389 zł. Zgodnie z przepisami zwiększenia nie są oddzielnym świadczeniem, lecz wchodzą w skład stypendium socjalnego.

Władze Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – podobnie, jak rok i dwa lata temu – podjęły decyzję o ujednoliceniu stawki stypendium rektora we wszystkich trzech grupach, tak, aby wszyscy, którzy znaleźli się w gronie 9% najlepszych studentów otrzymali stypendium w jednakowej wysokości. Stypendium to w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosło o 150 zł i wynosi 1350 złotych. Zabieg ten spowodował, że studenci, którzy według obowiązujących jeszcze trzy lata temu rozwiązań, otrzymaliby stypendium rektora III stopnia w wysokości 400 złotych – otrzymają 1350 złotych (o 950 złotych więcej niż trzy lata temu, 150 zł więcej niż rok temu), a studenci, którzy otrzymaliby stypendium rektora II stopnia w wysokości 800 złotych – otrzymają również 1350 złotych (o 550 złotych więcej niż trzy lata temu, 150 zł więcej niż rok temu). Studenci, którzy otrzymaliby stypendium I stopnia w wysokości 1200 zł, w bieżącym roku otrzymują o 150 zł więcej, czyli również 1350 zł. Niestety, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, tego stypendium już wyżej podnieść nie można (chyba, że kosztem stypendium socjalnego; wówczas należałoby zmniejszyć wysokość stypendium socjalnego, gdyż suma stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może przekroczyć kwoty ustawowej, tj. 2739,80 złotych). Władzom Uczelni zależało jednak na utrzymaniu odpowiednich proporcji między stypendium socjalnym i stypendium rektora, tak, aby między studentami potrzebującymi wsparcia socjalnego a posiadającymi znaczne osiągnięcia (naukowe, sportowe i artystyczne), możliwie sprawiedliwie rozdysponowano środki.

Stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych, w porównaniu z rokiem akademickim 2022/2023, zostały natomiast zwiększone w każdej grupie o 200 złotych i aktualnie wynoszą: dla osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności – 1200 złotych, umiarkowany stopień niepełnosprawności – 1600 złotych, znaczny stopień niepełnosprawności – 2000 złotych.

Obowiązujące stawki stypendiów można sprawdzić TUTAJ.

Stypendia w kolejnych miesiącach będą wypłacane do 20 dnia każdego miesiąca. Do 16 lutego 2024 r. każdy student, który składał wniosek o stypendium, otrzyma indywidualną decyzję administracyjną na piśmie. Decyzje będą wysyłane pocztą tradycyjną.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora, w kontaktach z Uczelnią należy posługiwać się wyłącznie adresem e-mail założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl  Informujemy, że w sprawach stypendialnych, ze względu na poufność danych, nie będziemy odpowiadali na maile wysłane z adresów innych, niż uczelniane.

Prosimy, aby w treści przesyłanych maili pisali Państwo, co przesyłają (jednym, dwoma zdaniami) i obowiązkowo podpisywali się imieniem i nazwiskiem oraz wpisywali: rok i kierunek studiów, stopień studiów, formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz swój numer albumu.