Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – stypendia

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we wnioskach studentów i doktorantów
o przyznanie świadczeń przez

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: up. krakow.pl). Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
 2. Osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt 1.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie postępowania o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w zakresie objętym złożonym przez Pana/Panią wnioskiem oraz w celu realizacji/wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a gdy przetwarzane będą dane szczególnych kategorii – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 86 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pani /Pana będą przechowywane przez okres wskazany w pkt. 10.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
  (z zastrzeżeniem pkt. 5), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Nie przysługuje Pani/Panu:
 6. a) prawo sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO,
 7. b) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) i e) RODO.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania wsparcia socjalnego ze środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów, doktorantów i ich rodzin.
  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie żadnego świadczenia ze środków Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 9. Dane przekazane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa oraz upoważnieni pracownicy Administratora.
 10. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 11. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony dla poszczególnych kategorii archiwalnych, którym jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
  w Krakowie opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
  i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2019.246 t.j.).
 13. Źródło pochodzenia danych osobowych: dane przekazane przez studenta lub doktoranta
  w celu określonym w pkt. 3.
 14. Kategorie odnośnych danych osobowych: dane zwykłe lub dane szczególnych kategorii
  w zależności od treści wniosku, o którym stanowi pkt 3.
 15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 16. Powyższe punkty mają zastosowanie również do przetwarzania danych osobowych członków rodzin studentów lub odpowiednio doktorantów i innych osób wskazanych we wniosku, o którym stanowi pkt. 3. Student/doktorant zobowiązuje się udostępnić treść powyższej klauzuli osobom wskazanym w pkt. 2.